Categories
เกษตรพอดี

โดรนคิดราคาจ้างอย่างไร

โดรนรับจ้างพ่นยาคิดราคาไร่ละเท่าไร หาโดรนราคาถูกๆ ในการจ้างพ่นยา หว่านปุ๋ย เร่งพ่นออร์โมน สำหรับนาข้าว พืชสวนพืชไร่ คุ้มหญ้านาข้าว สวนข้าวโพด สวนลำไย สวนหอม สวนมันสำปะหลัง สวนเผือก สวนมะม่วง คิดราคาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร พิจารณาจากอะไรบ้างในการคิดราคาค่าจ้าง

ปัจจุบันโดรนได้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นต่อการทำเกษตร ด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนและมีค่าแรงในราคาสูง ความรวดเร็วทันต่อการป้องก้นต่อศัตรูพืช ด้วยพื้นที่เพาะปลูกเยอะช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนประหยัดน้ำโดรนใช้น้ำในการผสมยาน้อยกว่าปกติที่เคยใช้น้ำมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่เข้าถึงยาก จึงทำให้โดรนเริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ราคารับจ้างพ่นยาด้วยโดรนมีราคาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่โดยมีการคิดราคาพอสรุปได้ดังนี้

ค่าราคารับจ้างพ่นยาด้วยโดรน

  1. ราคาไร่ละ  60 บาทขึ้นในพื้นที่แข่งขันรับจ้างสูง
  2. ราคาแบบเหมาะจ้างไร่ละ 90 ถึง 150 บาทต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก
  3. ราคาพ่นทั่วไปมาตรฐาน ไร่ละ 100 บาท
  4. ตามความยากง่ายของพื้นที่ ระยะทาง และจำนวนพื้นที่ที่ฉีดพ่น
  5. บางพื้นที่ เริ่มต้นไร่ละ 59-200 บาท (ชนิดพืช และจำนวนไร่)

ส่วนมากราคาที่แจ้งรายละเอียดข้างต้นเป็นราคาเฉพาะค่าบริการบินฉีดพ่น ไม่รวมค่ายา ค่าปุ๋ย น้ำที่มาผสมยา  เกษตรกรอย่าลืมบวกต้นทุนส่วนนี้ไปด้วย